Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowała Rada Rodziców we współpracy z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim uwzględniając zgłoszone sugestie, wskazówki i wnioski. Stanowi on podstawę do planowania działań wychowawczych i profilaktycznych oraz opracowania szczegółowego planu wychowawczego.

Zatwierdzony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 14.09.2017 r.

Zaopiniowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2017 r.

Program wychowawczo - profilaktyczny (pdf)

Aneks do programu (pdf)