Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

PROGRAM "BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ"

bezpiecznaszkola

Nasza szkoła w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiła do konkursu „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń”, który przeprowadzony zostanie w okresie od 20 września 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. Po wykonaniu zadań przewidzianych regulaminem konkursu, otrzymamy tytuły Bezpiecznej Szkoły i honorowy dyplom.

 

Regulamin konkursu:

 • Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.
 • Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1" do „10". Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzi po 2 przedstawicieli organizatorów konkursu.

Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń:

1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu.

3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego..." Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.

5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki". Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy. Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

9. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia... Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego - w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

10. Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

11. Zgłoszenie swoich przedstawicieli (nauczycieli, pedagogów, psychologów) do udziału w seminarium Bezpieczna Szkoła 2014, które w okresie od 20 września 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

 

Sprawozdanie z realizacji programu:

Informujemy, że nasza szkoła w okresie od 1 grudnia 2013r. do 31 marca 2014 wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń w sposób następujący:

ZADANIE 1.

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

Wykonanie:

Liczba uczniów w szkole 123 Liczba klas 6

Liczba przeprowadzonych debat 6, liczba uczestników debat 110

Przesłano do jury 18 testów.

Ocena wartości debat, przykłady omówionych problemów, ew. wnioski

Przeprowadzono debatę i przedstawiono prezentację multimedialną we wszystkich klasach na temat Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel. Na zakończenie zajęć uczniowie pisali test dostosowany do różnych grup wiekowych. Najlepiej wypełnione testy wysłano do jury komisji w Warszawie.

Uczniowie chętnie wzięli udział w debacie, wypowiadali się chętnie i prezentowali swoją wiedzę na ten temat. Niektórzy jeszcze ją pogłębili. W debacie zostały omówione zagadnienia dotyczące państwa, jako zorganizowanej społeczności, jego położenia Europie, pełnej nazwy i symboli. Uczniowie podawali i omawiali polskie symbole narodowe, kto jest głową państwa, kto jest przedstawicielem polskiego rządu. Z powyższym zagadnieniem nie mieli również problemu najmłodsi uczniowie. Starsi natomiast doskonale odpowiadali na pytania dotyczące Konstytucji Rzeczpospolitej Polski, jako najważniejszego dokumentu państwowego, a struktury władzy. 

Dzieci podjęły dyskusje na tematy związane z obowiązkami i prawami, jakie ma każdy obywatel, wymieniały cechy jakimi powinien charakteryzować się dobry obywatel Polski i dyskutowały na temat, co to znaczy być istotą społeczną. 
Punktem kończącym debatę było przeprowadzenie testów sprawdzających wiedzę uczniów z poruszanej problematyki dotyczącej państwa, prawa, społeczeństwa i obywateli, zarówno podczas prezentacji, jak i samej debaty

Wnioski:

Z analizy testów wynika, że uczniowie :

- znają pojęcia związane z: państwem, prawem i społeczeństwem,

- znają symbole narodowe i potrafią je opisać,

- znają swoje prawa,

- wiedzą, kto może być obywatelem i jakie ma prawa,

- wiedzą, kto sprawuje najwyższą władzę w państwie.

Elementy prezentacji multimedialnej, na podstawie której został opracowany test dla uczniów.

 • spr1
 • spr2
 • spr3
 • spr4
 • spr5
 • spr6
 • spr7
 • spr8

Simple Image Gallery Extended

Testy dla uczniów:

Test na temat

państwa, prawa, społeczeństwa, obywateli

dla uczniów klas I-III

1.     Jak nazywa się państwo, w którym mieszkasz? 

a) Niemcy

b) Polska

c) Francja

2.     Pokoloruj odpowiednio rysunek. Co on przedstawia? ……………………………………………………………………………

3. Stolicą Polski jest:

  a)Warszawa

 b)Kraków

4. Zbiór zasad ustanowionych przez państwo to:

 a)Prawo                        b)Kontrakt

5. Z podanych liter utwórz nazwy symboli narodowych i zapisz je.

g a f l a -………………………..

ł o g d o- ……………………….

m n y h- ………………………..

6. Narysuj flagę naszego państwa.

Test na temat państwa, prawa, społeczeństwa, obywateli

dla uczniów klas IV-VI

1. Godłem Polski jest …………………………………………… .

2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory …………………….. i …………………………… .

3. Skąd pochodzą poniższe słowa? Jest to ……………………………………… . Został napisany przez …………………………

„Jeszcze Polska nie zginęła,                           Marsz, marsz, Dąbrowski,
Kiedy my żyjemy.                                            Z ziemi włoskiej do Polski.
Co nam obca przemoc wzięła,                        Za twoim przewodem
Szablą odbierzemy                                         Złączym się z narodem.”

4. Stolicą Polski jest ………………………………….., która leży nad rzeką ...................... .

5. Polska leży w ................................................ Europie nad Morzem ................................... .

6. Połącz pojęcia z definicjami, dopisz litery do definicji.

I. Państwo ……                     a. ogół ludzi pozostających we wzajemnych stosunkach wynikających z warunków życia, podziału pracy i udziału w życiu kulturalnym; ogół obywateli danego okręgu, miasta, itp.

II. Prawo …..                          b. polityczne zorganizowanie społeczeństwa, wyposażone w       suwerenną władzę oraz zajmujące określone terytorium.

III. Obywatel …..                    c. ogół przepisów i norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności

IV. Społeczeństwo …..           d. członek społeczeństwa danego państwa mający określone  prawa i obowiązki zastrzeżone przez konstytucję

7.struktura władzy w państwie polskim to:

a) władza  …………………. b) władza ………..……………   c) władza ……………………

8. Zaznacz prawidłową odpowiedź

Premierem jest:   a. Donald Tusk        b. Lech Wałęsa           c Bronisław Komorowski

Prezydentem jest: :   a. Donald Tusk         b. Lech Wałęsa           c Bronisław Komorowski

9. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. (otocz kółkiem odpowiedź właściwą)                                                                           

Tak   /  Nie

10.  Organami państwa w zakresie władzy ustawodawczej są: ……………………….. i ……………………………. 

ZADANIE 2.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły przez szkoły do jury konkursu.

Wykonanie.

Liczba uczestników konkursu "Co powinno się zmienić …?" – 85.

Przesłano do jury 10 prac.

W klasach III – VI na lekcji języka polskiego poruszona problem: „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi”. Uczniowie podawali swoje propozycje, które argumentowali. Następnie ogłoszona konkurs „Przedstaw swoje propozycje zmian w szkole i rodzinie, aby poprawić relacje między ludźmi”. Najlepsze prace wyłoniło 3 osobowe jury.

                W klasach I - II uczniowie analizowali czy relacje interpersonalne w ich otoczeniu są poprawne i od czego zależą. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli odgrywali scenki jak należy zachować się w stosunku do ludzi w różnych sytuacjach. W podsumowaniu zajęć uczniowie stwierdzili, że to jakie relacje panują w społeczeństwie szkolnym i w rodzinie zależy od nas samych. Na zakończenie uczniowie za pomocą pracy plastycznej mieli zaproponować zmiany w ich najbliższym otoczeniu. Po przeanalizowaniu prac główną zmianą jaką chcieli zaproponować było poprawienie relacji w rodzinie, aby rodzice poświęcali dzieciom więcej czasu na zabawę i wspólne spacery.

Z prac uczniów zorganizowano wystawkę, z którą zapoznała się całą społecznośćszkolna.

 • spr10
 • spr11

Simple Image Gallery Extended

Wnioski:

                Z analizy prac uczniów wynika, że chcą oni zmian w dwóch obszarach:

- relacji międzyludzkich związanych ze społecznością szkolną i relacji rodzinnych. Uczniowie chcą, aby między nimi i nauczycielami panowała serdeczna atmosfera, uprzejmość na co dzień. W rodzinie pragną więcej zainteresowania ze strony rodziców- wspólne spacery, zabawy, wycieczki.

- zmiany lokalowe w szkole. Uczniowie marzą o dużej sali gimnastycznej, osobnych szatniach dla każdej klasy oraz o szafkach na książki i przybory.

ZADANIE 3.

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

Wykonanie.

Liczba spotkań 3. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej i nauczyciele przeszkoleni z pomocy medycznej.

Liczba uczestników spotkań 105.

     W ramach realizacji zadania trzeciego, uczniowie klasy I we wrześniu spotkali się z Policjantem. Funkcjonariusz Policji przedstawił uczniom wszelkie zagrożenia, jakie mogą oni napotkać ze strony swoich rówieśników, starszych uczniów, a także ludzi dorosłych. Pan Policjant przypomniał dzieciom zasady ruchu drogowego oraz zwrócił szczególną uwagę na kontakt z osobami obcymi, które chcą wzbudzić ich zaufanie. Dzieci opowiadały o sytuacjach, kiedy starają się być czujne i nieufne.

                Uczniowie klasy IV uczestniczyli w zajęciach na temat bezpiecznego spędzania przerw. Przypomnieli sobie regulamin obowiązujący w szkole i omówili dokładnie każdy jego punkt. Podczas tych zajęć uczniowie dowiedzieli się również, jak należy bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych w swoim domu.

                Jesienią wszyscy uczniowie naszej placówki uczestniczyli w zajęciach, w trakcie których nauczyli się, jak należy zachować się w sytuacji, kiedy mogliby być zaatakowani przez psa. Wyszkoleni trenerzy przeprowadzili instruktarz. Owczarek niemiecki ,,sprawdził’’ umiejętności dzieci. Wszyscy zdali egzamin praktyczny celująco!

                Miejscowa jednostka Straży Pożarnej zorganizowała naszym uczniom pokaz akcji gaśniczej. Dzieci z zaciekawieniem oglądały wóz strażacki i dowidziały się o tajnikach ich ciężkiej pracy. Nagrodą na zakończenie pokazu był krótka przejażdżka wozem bojowym. Zachwyceni byli nie tylko chłopcy. Nasze dziewczynki również w przyszłości chcą gasić pożary!

                               Wszystkie klasy obejrzały prezentację multimedialną pt. ,, Jestem bezpieczny’’. Dzieci przypomniały sobie, jak należy bezpiecznie spędzać wolny czas, jak poruszać się po drogach jako rowerzysta i pasażer samochodu. Omówiono zagrożenia, jakie czyhają na młodych ludzi w ich najbliższym środowisku- toksyny, substancje trujące, oparzenia, urazy itp.

Od września uczniowie klasy I cyklicznie już biorą udział w ,, Klubie Bezpiecznego Puchatka’’. Jest to program edukacyjny, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych. Przygotowana dla dzieci książeczka ma za zadanie pomóc w przekazaniu niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem długofalowym i wymagającym dużego zaangażowania ze strony rodziców, jak i nauczycieli.

                Ponad to w klasach IV- VI na lekcjach przyrody uczniowie zrealizowali tematy bezpiecznego spędzania przerw. Przypomnieli sobie regulamin obowiązujący w szkole i omówili dokładnie każdy jego punkt. Podczas tych zajęć uczniowie dowiedzieli się również, jak należy bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych w swoim domu.

                Wszyscy uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną ,, Jestem bezpieczny’’. Dzieci przypomniały sobie, jak należy bezpiecznie spędzać wolny czas, jak poruszać się po drogach jako rowerzysta i pasażer samochodu. Omówiono zagrożenia, jakie czyhają na młodych ludzi w ich najbliższym środowisku- toksyny, substancje trujące, oparzenia, urazy itp.

Wnioski:

Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie:

- znają zasady bezpiecznego zachowania się w domu,

- wiedzą, jak należy zachować się w domu, pod nieobecność rodziców,

- wiedzą, jak być bezpiecznym na drodze,

- wiedzą, jak zachować się w kontakcie z nieznajomym psem,

- znają zasady udzielania I pomocy przedmedycznej.

ZADANIE 4.

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta” – język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego …” Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych pogadanek 6. Liczba uczestników – 102 uczniów.

Przesłano do jury informację - tak.

W klasach I - III zostały przeprowadzone zajęcia na temat: „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne.” Zajęcia zostały dostosowane do wieku uczestników.

 • Uczniowie zostali zapoznani z fragmentami Konwencji o Prawach Dziecka, poznali swoje prawa i obowiązki jak również zasady właściwego zachowania.
 • Podczas zajęć uczniowie odgrywali scenki dramy przedstawiające respektowanie i naruszanie praw dziecka.
 • W krótkich scenkach dramach prezentowali także sytuacje i zachowania naruszające normy współżycia społecznego, zasady właściwego zachowania się.
 • W trakcie zajęć uczniowie nawiązywali do sytuacji szkolnych i pozaszkolnych, w których przekraczane są granice nietykalności cielesnej, naruszane są prawa godności drugiego człowieka.
 • Uczniowie uczyli się prawidłowego zachowania w przypadku naruszenia ich godności osobistej, poznali konsekwencje jakie grożą w przypadku łamania praw człowieka.
 • Uczniowie wskazywali prawidłowe i kulturalne wzorce zachowań we wzajemnych relacjach.

Zajęcia zakończyły się wykonaniem przez dzieci plakatów, które przedstawiały zasady kulturalnego zachowania. Z pełnym zaangażowaniem pracując w grupach rysowali przykłady prawidłowych zachowań we wzajemnych relacjach. W podsumowaniu zajęć wykazali się dużą wiedzą na dany temat.

W klasach IV – VI wychowawcy na godzinach wychowawczych przeprowadzili zajęcia na wyżej wymieniony temat, którego celem było uświadomienie uczniom, czym jest dobro osobiste człowieka. Zwrócili szczególną uwagę na temat nietykalności cielesnej i naruszania godności osobistej. W czasie dyskusji pojawiły się tematy dotyczące relacji chłopcy – dziewczęta i kultura osobista—szczególnie wśród czwarto i szóstoklasistów. Uczniowie omawiali przyczyny złych zachowań i sposoby rozwiązywania problemów związanych z występującą agresją słowną min: 

• Niszczenie cudzego mienia, molestowanie, groźby, przemoc fizyczna są karalne. Stanowią naruszenie godności i dóbr osobistych zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego. O takich sytuacjach uczniowie naszej szkoły są uwrażliwiani na bieżąco, a w szczególności treści te są omawiane podczas rozpoczęcia Roku Szkolnego- wtedy to wychowawcy przypominają informacje zawarte w Statucie Szkoły oraz w Karcie Praw Ucznia. Szczegółowo omawiany i przypominany jest Regulamin Przerw. Samorząd Szkolny na swojej gazetce umieścił planszę z punktami, jak należy spędzać szkolne pauzy.

• Nagrywanie, robienie zdjęć oraz nagrywani filmów osoby bez wyrażenia przez nią zgody jest karalne. Wizerunek osoby również jest jej dobrem osobistym, a bezprawne jego rozpowszechnianie jest karalne z art. 23 Kodeksu cywilnego- zajęcia takie miały miejsce podczas Wychowania do Życia w Rodzinie. Wychowawcy w poszczególnych klasach przeprowadzili pogadanki z uczniami. W naszej szkole jest zakaz używania telefonów komórkowych, jednak uczulamy uczniów, aby po szkole przestrzegali tych zasad.

• Przeklinanie w miejscu publicznym jest karane. Art. 141 Kodeksu wykroczeń: Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek, albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności. 

• Nauczyciel reprezentuje władzę i jest zobowiązany do poszanowania godności ucznia. Regulują to również dokumenty szkolne: Statut, Karta Praw Ucznia. 

 Wychowawcy klas podczas godzin wychowawczych przypomnieli swoim uczniom, gdzie mogą oni znaleźć informacje na temat praw człowieka i ochrony dóbr osobistych:

• Konstytucja RP już w swojej Preambule stwierdza istnienie przyrodzonej godności człowieka. Art. 30 Konstytucji charakteryzuje ją jako przyrodzone, niezbywalne i nienaruszalne źródło wolności i praw człowieka i obywatela. 

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka mówi w art. 1, że wszyscy ludzie rodzą się równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. 

• Godność jest dobrem osobistym chronionym przez prawo. Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego dobra osobiste człowieka, w szczególności: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska – pozostają pod ochroną prawa cywilnego. 

• Kodeks karny mówi, że naruszenie godności osobistej jest przestępstwem znieważenia. Natomiast zgodnie z art. 448 Kodeksu cywilnego w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. 

• Kwestię nietykalności cielesnej reguluje Art. 217 Kodeksu karnego: Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego, albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. 

Ponadto w klasach zrealizowano następujące tematy:

-  Ja i grupa – zależności i wzajemne relacje.

-  Mam prawo! - prawa dziecka.

-  Życzliwość w stosunkach międzyludzkich.

-  „Polacy nie gęsi i swój język mają” – moja dbałość o kulturę słowa.

-  Podczas lekcji przyrody omówiono z nimi różnice między płciami oraz dojrzałość emocjonalną i psychiczną dziewcząt i chłopców.

-  Niebezpieczne używki.

-   Różnica w budowie kobiety i mężczyzny.

-  Wkrótce zaczynamy dojrzewać.

- Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia.

-  Bez względu na czas i tradycję – uniwersalne prawa.

Uczniowie wzięli udział w cyklu spotkań zorganizowanych przez Stowarzyszenie Epsilon. Wykwalifikowani trenerzy przeprowadzili z naszymi wychowankami ciekawe zajęcia dotyczące odmienności, tolerancji, poczucia własnej wartości itp.

Wnioski:

Uczniowie wiedzą, że mają prawo do:

- tajemnicy korespondencji,

- poszanowania mienia,

- nietykalności cielesnej,

- wolności i życia.

Uczniowie omawiali dekalog swoich praw:

1.Dziecko ma nie tylko obowiązki i listę spraw

DZIECKO MA TAKŻE DEKALOG SWOICH PRAW!

2.Każdy dorosły powinien wiedzieć,że dziecko ma prawo do prywatności  

Nie powinieneś oglądać lub czytać jego własności!

3. Ma też do nauki prawo

Mimo, że czasami do książek nie zagląda żwawo!

4. Najważniejsze to prawo do wychowania w rodzinie


By mogło czuć się bezpiecznie o każdej godzinie!

5. Prawo do rozrywki i kultury dla dziecka jest znaczące

By dzieciństwo miał wspaniałe i doświadczające!

6. A gdy zachoruje ma prawo do opieki

 
By dbano o jego zdrowie nie licząc na czeki!

7. Swoboda wyznania także do praw się zalicza

 
Może też mieć inny światopogląd inaczej widzieć świata oblicza!

8. Trzeba je także chronić przed złym traktowaniem

Nie jest powiedziane, że dziecko ma być nagradzane laniem!

9. Do praw się zalicza też prawo równości

Nie ważne ile ma pieniędzy tak samo jest człowiekiem z krwi i kości!

10. Ostatnie prawo , prawo do adopcji

By do dalszego startu dziecko miało wiele opcji !

 • spr12

Simple Image Gallery Extended

ZADANIE 5.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić? Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów 10

Liczba uczestników z klasy II – 22.

Liczba uczestników z klasy IV ,V - 45warsztaty „Jak być asertywnym”.

Liczba uczestników z klasy II – 22 program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”.

Liczba uczestników z klasy VI – 15 program profilaktyczny „Kiszone ogórki”.

Liczba uczestników z klasy IV – VI 60 lekcje przyrody i języka polskiego.

Przesłano do jury informację –tak pocztą elektroniczną.

Klasa IV i V uczestniczyły w warsztatach podczas których uczniowie uczyli się czym jest asertywność, w jaki sposób należy reagować w różnych sytuacjach, jak radzić sobie z emocjami. Scenki dramy, które odgrywali uczniowie dotyczyły najczęściej problemów, które w największym stopniu związane są z funkcjonowaniem w rzeczywistości szkolnej, ale także miały charakter profilaktyczny – poruszono problem szkodliwości tytoniu, narkotyków itp., omówiono także jak się przed tym bronić.

                Uczniowie klasy V na języku polskim zrealizowali temat: Jak ocalić ludzką godność? Porównywali postawy i sposoby działania św. Brata Alberta oraz Marka Kotańskiego. Wyjaśniali czym jest godność człowieka i jak ją chronić. Omawiali konsekwencje uzależnienia od używek, wskazywali sposoby jak się przed nimi bronić. Aby jak najdokładniej przedstawić uczniom tematykę na godzinie wychowawczej zrealizowano temat Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić, wykorzystując do tego konspekt, który został udostępniony przez koordynatora konkursu.   Uczniowie klasy VI w trakcie realizacji godzin wychowawczych debatowali na tematy:

Dlaczego nałogi są szkodliwe?

Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?

Ponadto brali udział w zajęciach programu profilaktycznego „Kiszone ogórki”. Program oparty jest na bajce profilaktycznej „O zielonym i o ukiszonym ogórku”, a jego celem jest:

·  przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych,

·  wzmocnienie postaw abstynenckich tych,

·  rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;

·  wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny.

                Uczniowie klasy IV na lekcji przyrody realizowali temat „Uzależnienia są groźne” . Poznawali substancje, które mogą uzależniać i negatywny wpływu dymu tytoniowego, alkoholu, narkotyków i dopalaczy na organizm człowieka. Wyjaśniali , na czym polega palenie bierne . W krótkich scenkach prezentowali właściwe zachowania asertywne w wybranych sytuacjach.

                Uczniowie klasy II w drugim półroczu przystąpili do realizacji programu edukacji antytytoniowej "Nie pal przy mnie, proszę". Jego celem jest:

-  Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.

- Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

-  Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

-  Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

-  Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Podsumowaniem tego programu będzie udział w międzyszkolnym Turnieju, którego jesteśmy organizatorami wraz z SANEPID - em   i Wydziałem Zdrowia.

ZADANIE 6.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”. Wskazany udział specjalisty ds.. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych konwersatoriów 4.

Liczba uczestników 79.

Uczniowie klas IV –VI pod kierunkiem swoich wychowawców zrealizowali temat ,,Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do ,,paczki”. Zajęcia odbywały sięna lekcjach wychowawczych.

Uczniowie oglądając prezentację multimedialną zapoznali się charakterystyką wybranych grup podwórkowych- kibole, blokersi, dresiarze, skini, metalowcy itp. Nasi wychowankowie analizowali przypadki i dyskutowali ma tematy:

- Jak rozpoznać zagrożenie?

- Jakie są pozytywne i negatywne skutki przyjętych rozwiązań?

- Jak bronić się przed wciągnięciem do paczki?

- Gdzie szukać pomocy?

- Czy potrafię obiektywnie ocenić to, co się wokół mnie dzieje?

Po przeprowadzonych konwersatoriach w klasach V - VI uczniowie wyrażali swoje opinie na temat grup, do których przynależą. Wypowiadali się w formie pisemnej redagując tekst - ,,W jaki sposób grupa wpływa na moje życie?”

Po przeprowadzonych zajęciach nasi uczniowie potrafią rozpoznać zagrożenia płynące ze strony kontaktu z grupą podwórkową (agresja, narkotyki, alkohol, presja, zaczepki, bójki). Wiedzą, jak bronić się przed wciągnięciem do paczki i mają świadomość, w jaki sposób grupa wpływa na ich życie. Nastolatki wiedzą, gdzie szukać pomocy: wsparcie rodziny, przyjaciele, pedagog, nauczyciel, ośrodki kulturalne i inne. Uczniowie nie mają problemów z rozróżnieniem postaw asertywnych, agresywnych i uległych, wiedzą też jakie zagrożenia płyną ze strony kontaktu z grupą podwórkowa oraz rozumieją, że nie zawsze wystarczy powiedzieć stanowczo "Nie".

 • spr13
 • spr14
 • spr15

Simple Image Gallery Extended

ZADANIE 7:

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasam Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych konwersatoriów 6 Liczba uczestników 112 .

Czy przesłano do jury informację – tak.

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

W miesiącu marcu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach dodatkowych pt: ” Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność.. Celem zajęć było kształtowanie postawy akceptującej niepełnosprawność. W zajęciach wykorzystano: ilustracje – fotosy, pogadanki na temat, zabawy z wejściem w rolę osoby niepełnosprawnej, burze mózgów z wnioskowaniem i sformułowaniem definicji - właściwej postawy człowieka akceptującego niepełnosprawność oraz tolerancji wobec inności. Na tej podstawie uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym, do którego przygotowane przez nich prace ilustrowały opracowany temat niepełnosprawności. Dzieci oprócz zrozumienia tematu podawali przykłady na praktyczne działania w zakresie pomocy ludziom potrzebującym pomocy, że: angażują się i będą nadal aktywni przy różnego rodzaju zbiórkach prowadzonych przez szkołę a w przyszłości samodzielnie wspomagać będą ludzi dotkniętych przez los, propagują ideę tolerancji w swoim najbliższym otoczeniu i swoim przykładem dają świadectwo empatii i życzliwości.

                Na lekcjach języka polskiego uczniowie klasy V realizowali problem niepełnosprawności „Czego dowiedzieliśmy się o Felku – głównym bohaterze poznanego opowiadania?” .

               Na lekcji przyrody realizując temat ”Co wpływa na dobre samopoczucie w szkole i w domu?” uczniowie klasy IV zostali wprowadzeni w ważny temat - stosunku do osób niepełnosprawnych i zachowania się wobec nich. Podczas tych zajęć uczniowie podawali propozycje bezpiecznego pędzania czasu na przerwach, postaw koleżeńskich wobec kolegów zdrowych i niepełnosprawnych i możliwości uzyskania pomocy. Na zajęciach w klasie IV i VI podczas omawiania układu kostnego i nerwowego uczniowie zostali z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową.Przy realizacji tych zagadnień niezwykle przydatny okazał się konspekt lekcji nr 7 o takiej samej nazwie, jak temat zadania.

                Udział wszystkich uczniów w akcji Góra grosza Dzięki tej akcji uczniowie uczyli się podstawowych zasad humanizmu i poznali, czym jest wolontariat.

Nasi uczniowie pomagają chorej na porażenie mózgowe koleżance, zbierając plastikowe nakrętki.

Po realizacji zadania uczniowie:

- poszerzyli swą wiedzę dotyczącą różnych rodzajów niepełnosprawności,

- uzmysłowili sobie, że niepełnosprawni są wokół nas,

- nabrali świadomości, że każdy człowiek doświadcza różnego rodzaju trudności,

- wiedzą, jak przejawia się empatia i gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi,

- zrozumieli, że niepełnosprawny to człowiek wymagający szacunku i wsparcia,

ZADANIE 8

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy? Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów 6. Liczba uczestników 116. Uczestniczyli pracownicy schroniska i kurator sądowy.

Wychowawcy klas na godzinach wychowawczych przeprowadzili pogadanki w oparciu o konspekty dostępne na stronie internetowej konkursu następujące tematy: Nie jesteś sam. Uczniowie dowiedzieli się co jest przyczyną osamotnienia ludzi, gdzie szukać pomocy i jak ją okazywać.

                Uczniowie i nauczyciel naszej szkoły są uwrażliwieni na drugiego człowieka . Człowieka, który potrzebuje pomocy w trudnej sytuacji finansowej lub zdrowotnej. Już na początku roku szkolnego została przeprowadzona akcji pomocy uczniom z rodzin mniej zamożnych. Efektem tej akcji były Dar od Parafii w postaci przyborów szkolnych przeznaczonych dla wskazanych przez wychowawców uczniów. Każdego roku realizujemy program Wyprawka szkolna – pomocydofinansowania do zakupu podręczników i Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Szkolne Koło PCK w ramach akcji Wyprawka dla Żaka zorganizowało w dniach września zbiórkę artykułów szkolnych, z których skompletowane zostały wyprawki dla najuboższych dzieci.

Uczniowie klasy V i VI odwiedzili Sosnowiecki Dom Pomocy Społecznej Spotkanie rozpoczęli od wspólnego zaśpiewania kolędy, następnie przedstawili krótki program artystyczny.

 • spr16
 • spr17

Simple Image Gallery Extended

Szkoła podejmuje działania aktywnie uczestnicząc w różnych akcjach organizowanych przez UNICEF oraz należy do Klubu Szkół UNICEF.

 • spr18
 • spr19

Simple Image Gallery Extended

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Pola Nadziei”-2014. Żonkilowe „Pola Nadziei” to znaki przypominające, że są ludzie, którzy z nadzieją stawiają czoło tym wielkim problemom. Aby poszerzyć wiedzę z zakresu idei w podjętej akcji zaplanowaliśmy w tym roku: sadzenie żonkili, udział w „żonkilowych” konkursach: literackim i plastycznym oraz spotkanie z przedstawicielem hospicjum, pogadanki na temat hospicyjnej działalności i wolontariatu. Wszystkie te działania miały służyć, przede wszystkim, uwrażliwianiu najmłodszych na potrzeby osób starszych i dzieci nieuleczalnie chorych, niepełnosprawnych oraz propagowaniu potrzeby pomagania bliźnim w potrzebie i wspieraniu działalności hospicyjnej

 • spr20
 • spr21

Simple Image Gallery Extended

Uczniowie naszej szkołychcąudzielać pomocy zwierzętom, dlatego odwiedzili Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Zdecydowali się pomóc Schronisku dla zwierząt w Sosnowcu i adoptowali wirtualnie pieska.

 • spr22
 • spr23
 • spr24

Simple Image Gallery Extended

Zadanie 9

Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia …. Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego – w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów 5. Liczba uczestników97

Konwersatoria prowadzili: kurator zawodowy, kurator społeczny, wychowawcy klas.

Informacja dla jury Tak –przesłana poczta elektroniczną.

Wnioski, ocena zadania, uwagi.

W nasze szkole uczniowie klas starszych mieli spotkanie z kuratorem sądowym, panią Bożeną Kowalską na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich i środków wychowawczych stosowanych przez sąd rodzinny wobec młodzieży przejawiającej zachowania demoralizujące. Uczniowie dowiedzieli się, że sytuację prawną osób nieletnich reguluje ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, która ma na celu przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich, a nauczyciele są zobowiązani zgłaszać do Sądu Rodzinnego wszelkie przejawy demoralizacji. Wówczas Sąd Rodzinny po zbadaniu sprawy stosuje środki wychowawcze służące zwalczaniu i zapobieganiu demoralizacji. Uczniowie poznali definicję demoralizacji, czynu karalnego, rozboju, obrony koniecznej. Dowiedzieli się również, że prawo jest nie po to, by karać innych,  lecz  by ich wychowywać. Pani kurator zaprezentowała uczniom zachowania i postawy, które są symptomami demoralizacji, należą do nich: notoryczne wagary, lekceważenie obowiązków uczniowskich, utrudnianie prowadzenia zajęć lekcyjnych, wulgaryzm słowny, arogancki i lekceważący stosunek do nauczycieli, stosowanie przemocy i zastraszanie, ucieczki z domu, palenie papierosów i spożywanie alkoholu, niestosowanie się do reguł życia społecznego. W przypadku młodszych dzieci nieprawidłowe postępowanie dziecka wynika najczęściej z poważnych zaniedbań opiekuńczych i wychowawczych rodziców. Gdy taka sytuacja ma miejsce, może dojść do ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Drugą grupę osób, których dotyczy ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich stanowi młodzież, która popełniła czyn karalny po ukończeniu 13 r. ż. i przed ukończeniem 17 r. ż. Wobec tych uczniów mogą być stosowane także środki wychowawcze lub środek poprawczy w postaci umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym. W przypadku, gdy czyn karalny popełni17- latek, jego sprawę rozpatruje sąd karny. Pani kurator utwierdziła młodzież, że ich pomysłowe zabawy, które mają być formą „zabicia czasu” mogą podlegać karze i być zakwalifikowane jako przejaw demoralizacji. Podczas spotkania nastąpiło:

- Omówienie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (w tym Art. 1., Art. 2., Art.3., Art. 4. – stanowiące o demoralizacji nieletniego, naruszania zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego, używania alkoholu, włóczęgostwa, udziału w grupach przestępczych)

- Omówienie ustawy o „Środkach zapobiegania, zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich (Art. 5, Art. 6., Art. 7., Art. 8.-w sprawach wymierzania kar nieletnim, w tym wykonywanie określonych prac lub świadczeń, skierowań do ośrodków kuratorskich, udzielaniu pomocy w poprawie warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych

Wśród uczniów klas młodszych odbyła sie prelekcja prowadzona przez nauczyciela naszej szkoły będącego kuratorem społecznym. Uczniowie dowiedzieli się kto to jest kurator społeczny i na czy polega jego praca. Że jego praca jest pracą tylko w terenie, polegająca na wywiadach środowiskowych w miejscach zamieszkania, w szkołach czyli wszędzie tam gdzie można posiąść potrzebną informację o podopiecznych. Praca kuratora społecznego jest trudnym i niebezpiecznym zajęciem, szczególnie, gdy zostaje kierowany do rodziny trudnych. Rodziny tego rodzaju często zachowują się bardzo agresywnie. Podczas ożywionej dyskusji uczniowie  zadawali pytania.  Dzięki temu mogli uzyskać fachową odpowiedź na nurtujące ich pytania.

Dzięki zajęciom uczniowie naszej szkoły:

-  potrafią określić najważniejsze akty prawne stanowiące o przestrzeganiu prawa,

-  wiedzą jakie znaczenie ma prawo i dlaczego muszą być określone przepisy i zasady,

-  wiedzą, jakie są podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego odnoszące się do nieletnich,

-  potrafią wypowiadać się na określony temat i zabierać głos w dyskusji,

-  potrafią pracować w grupie,

-  rozumieją obowiązek przestrzegania prawa oraz konsekwencje jego łamania.

ZADANIE 10

Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

Szczegółowy opis zadania i jego realizacji, liczba uczestników, efekty.

1. Realizacja programu wychowania komunikacyjnego ma na celu:

- wyposażyć uczniów w wiadomości niezbędne do rozumienia zasad świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym,

- kształtować umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowania właściwych decyzji,

- kształtować postawy i nawyki, zapewniające bezpieczeństwo i wygodę wszystkich uczestników ruchu drogowego,

- kształtować wyobraźnie przestrzenną,

- rozwijać wyobraźnie i umiejętności przewidywania skutków lekceważenia zasad i przepisów,

- usprawnianie ruchowe dziecka.

                Na zajęciach poruszono wiele istotnych kwestii społecznych, moralnych jak i etycznych np.:

- zdrowie i życie jako największa wartość,

- poczucie odpowiedzialności za siebie i innych,

- wzajemna pomoc i tolerancja,

- poczucie przynależności do grupy,

- agresja, jej przyczyny i konsekwencje,

- ochrona środowiska naturalnego,

Głównym celem wychowania komunikacyjnego w starszych klasach jest kształtowanie świadomości ryzyka w ruchu drogowym, konieczności przestrzegania obowiązujących zasad i przepisów ruchu drogowego, współdziałania i wzajemnej pomocy na drodze. Do osiągnięcia zamierzonych celów stosowane są odpowiednie pomoce dydaktyczne (filmy, zestaw komunikacyjny, plansze, makiety, modele itp.) Naukę zachowania się w ruchu drogowym prowadzą nauczyciele również podczas wycieczek. W czasie wycieczek uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie i utrwalić zdobyte wcześniej wiadomości i umiejętności. Ważne jest, aby dzieci stały się świadomymi użytkownikami dróg i zrozumiały, jak wiele zależy od ich postępowania. Priorytetowym zadaniem jest w szkole przygotowanie uczniów z klasy IV, V, VI do samodzielnego korzystania z drogi jako rowerzystów. W czasie zajęć przeprowadzałam pogadanki na temat: właściwego zachowania się na drodze, udzielania pierwszej pomocy, postępowania w razie wypadku oraz zagrożeniach podczas wakacji. Dzieci mająmożliwość korzystać z programów multimedialnych, gdzie rozwiązywali testy dotyczące karty rowerowej. Na zajęciach Techniki wykonywaliśmy: znaki drogowe, makiety skrzyżowań, plakaty: Bezpieczna droga do szkoły, Jak bezpiecznie poruszać się po drodze.

2.Dzień Bezpiecznego Internetu

Nasza szkoła zawsze włącza się w kampanie i akcje, mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa młodych użytkowników Internetu (obchody Dnia Bezpiecznego Internetu -DBI, szkolne konkursy itp.). W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu odbył się konkurs informatyczny „Bezpieczny Internet” oraz konkurs plastyczny: „Jestem Bezpieczny w sieci”.

3. Sieciaki na wakacjach

Już po raz drugi zgłosiliśmy nasz udział w akcji „Sieciaki na wakacjach”.  Imprezę edukacyjną zorganizowaliśmy na powietrzu. Po powitaniu rodziców oraz dzieci, uczestnicy pikniku otrzymali specjalne identyfikatory – Sieciakaki.pl, które wzbudziły ich ciekawość. Następnie zapoznaliśmy uczestników pikniku z zasadami bezpiecznego posługiwania się Internetem. Kolejnym punktem programu było zaproszenie  uczestników do Sieciakowej Strefy Rozrywki, gdzie czekały na dzieci sieciakowe  kolorowanki, a także zagadki, łamigłówki, quizy i rebusy. Na koniec sieciakowej imprezy każdy z  uczestników imprezy otrzymał upominki.

Cel został osiągnięty: poprzez zabawę dostarczyliśmy uczestnikom wiedzy dotyczącej bezpiecznego posługiwania się komputerem i Internetem. W czasie pikniku panowała  miła i przyjazna  atmosfera.

4. W styczniu 2014 r. nasza szkoła przystąpiła do projektu „Bezpieczniki Taurona”.

Celem "Bezpieczników TAURONA" jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej. Na program składają się trzy kluczowe elementy:

 • zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników TAURON Dystrybucji w przedszkolach i szkołach podstawowych zgłoszonych do projektu
 • konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którego laureaci pojadą do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a szkoły otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe
 • objazdowe miasteczka edukacyjne, które odwiedzą Wrocław, Katowice, Kraków, Opole.

5. Nasza szkoła jak co roku włącza się w obchody Światowego Dnia Zdrowia. Podczas działań  profilaktycznych w ramach obchodów „Światowego Dnia Zdrowia 2014 r.” odbędą się prelekcje  na temat jak należy się chronić przed kleszczami oraz będzie zorganizowana wystawa prac uczniów. W szkole ogłoszony został konkurs plastyczny „Jak chronić się przed kleszczami”.

6. W miesiącu grudniu i lutym uczniowie klasy pierwszej i drugiej uczestniczyli w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie EPSILON – Centrum edukacji i profilaktyki.

 • spr25
 • spr26

Simple Image Gallery Extended

7. W  listopadzie 2012 roku swoją działalność przy Szkole Podstawowej nr 35  rozpoczęła 70 Gromada Zuchowa „Odważne Elfy”. Obecnie w Gromadzie jest 19 Zuchów. Jej członkami są dzieci   uczące się w klasie III, które tak o sobie mówią:  Nie mamy harcówki, ale bawimy się, gramy i śpiewamy w sali „zerówki”.

                To z tego miejsca często przenosimy się w dalekie znane i nieznane krainy, gdzie tylko pozwoli nasza wyobraźnia. Zuchy jako najmłodsza część harcerskiej braci ma własne prawa, zawołania, obrzędy, umundurowanie i obietnicę. Na cotygodniowych zbiórkach poznają Prawo Zucha, zwyczaje zuchowe, zdobywają sprawności, odbywają wędrówki. Nasze Zuchy  uczestniczyły w zlocie zuchowym i festiwalu piosenki oraz pojechały po „Światełko Pokoju” na Jasną Górę.  Dzisiejsza Gromada Zuchowa kultywuje wspaniałe tradycje pierwszych drużyn harcerskich działających już od lat 20-tych XX wieku   w naszej szkole.

 • spr27
 • spr29
 • spr30

Simple Image Gallery Extended