Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

Konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2017/2018

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych będzie przeprowadzany w następujących terminach:

 

  • 1) etap szkolny – 8 listopada  2017 r.,

2) etap rejonowy – 9 stycznia 2018 r.,

3) etap wojewódzki – 22 lutego 2018 r.

Kryteria kwalifikacji uczestników konkursu do poszczególnych etapów:

 

1) do I etapu - szkolnego przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności,

2) do II etapu – rejonowego kwalifikują się uczniowie - zwani dalej uczestnikami konkursu, którzy w etapie szkolnym uzyskają co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia,

3) do III etapu - wojewódzkiego kwalifikują się uczestnicy etapu rejonowego, którzy w tym etapie uzyskają co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia, 4) w przypadku nieosiągnięcia przez uczestników etapu rejonowego progu 85 % punktów możliwych do zdobycia do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się nie mniej niż 25 % uczestników etapu rejonowego.

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

  1. Obszary umiejętności sprawdzane na każdym etapie konkursu

1)  Sprawność rachunkowa.

Uczeń:

     1)  wykonuje działania i wykorzystuje te umiejętności w sytuacjach praktycznych,

     2)  weryfikuje i interpretuje otrzymane wyniki oraz ocenia sensowność rozwiązania,

2)  Wykorzystanie i tworzenie informacji.

Uczeń:

1)         odczytuje, interpretuje i przetwarza dane przedstawione w różnej formie,

2)         interpretuje  teksty o charakterze matematycznym oraz graficznie przedstawia dane,

3)         używa język matematyczny do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.

       3)  Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

       Uczeń:

1)         używa proste, dobrze znane obiekty matematyczne, interpretuje pojęcia matematyczne

i operuje obiektami matematycznymi,

2)         dobiera model matematyczny do prostej sytuacji oraz buduje go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.

        4)   Rozumowanie i argumentacja.

        Uczeń:

1)         przeprowadza proste rozumowanie, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania, rozróżnia dowód od przykładu,

2)         dostrzega regularności, podobieństwa oraz analogie i formułuje wnioski na ich podstawie,

3)         stosuje strategię wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

  1. Treści kształcenia

Etap I

Treści objęte nową podstawą programową (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r.)

dla klas IV – VI oraz następujące treści dla klas VII – VIII:

- dział III. Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi.

- dział IV. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich.

- dział V. Obliczenia procentowe.

- dział VIII. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, z wyłączeniem punktów 8 i 9.

- dział IX. Wielokąty

- dział XII. Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa.

- dział XIII. Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej.

.

Etap II

Treści obowiązujące na etapie I oraz następujące treści dla klas VII – VIII wyżej wymienionej nowej podstawy programowej:

- dział I. Potęgi o podstawach wymiernych.

- dział II. Pierwiastki.

- dział VI. Równania z jedną niewiadomą.

- dział VII. Proporcjonalność prosta.

- dział VII. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie: punkt 8 i punkt 9.

- dział X. Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie.

- dział XIV. Długość okręgu i pole koła.

Etap III

Wszystkie treści objęte wyżej wymienioną nową podstawą programową dla klas IV – VI oraz dla klas VII – VIII.

Forma Konkursu

Arkusz konkursowy składał się będzie z:

1)         krzyżówki,

2)         zadań z „luką”,

3)         zadań zamkniętych,

4)         zadań typu prawda – fałsz,

5)         zadań otwartych.

Uwagi:

  1. Ocena zadań otwartych obejmuje także poprawność zapisu i uzasadnienie odpowiedzi.
  2. Uczestnicy nie mogą korzystać z kalkulatorów.
  3. Uczniowie przynoszą na eliminacje wszystkich szczebli przybory do pisania oraz przybory

do geometrii.

III. Proponowana literatura:

- Mirosław Uscki, Piotr Nodzyński, Zbigniew Bobiński, Koło matematyczne w szkole podstawowej, 

  Wydawnictwo AKSJOMAT Piotr Nodzyński, Toruń, wyd. 2013.

- Dariusz Kulma, Zbiór zadań dla nauczycielek i nauczycieli matematyki uczących  w klasach 4. 5 i 6

  szkoły podstawowej, Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT, 2012 [dostępne tylko w wersji

  elektronicznej:http://zasobyip2.ore.edu.pl/ ]

- Dariusz Kulma, Zbiór zadań dla nauczycielek i nauczycieli matematyki uczących w 1, 2 i 3 klasie

  gimnazjum, Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT, 2012 [dostępne tylko w wersji

  elektronicznej:http://zasobyip2.ore.edu.pl/ ]

- Dariusz Kulma, Sławomir Dziugieł, Zbiór zadań dla nauczycielek i nauczycieli matematyki uczących

  w 4,5 i 6 klasie szkoły podstawowej, Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT, 2011 [dostępne

  tylko w wersji elektronicznej:http://zasobyip2.ore.edu.pl/ ]

- Dariusz Kulma, Sławomir Dziugieł, Zbiór zadań dla nauczycielek i nauczycieli matematyki uczących

  w 1, 2 i 3 klasie gimnazjum, Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT, 2011 [dostępne

  tylko w wersji elektronicznej:http://zasobyip2.ore.edu.pl/ ]

- Testy konkursowe Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami Przyrody 

  dla uczniów szkół podstawowych  woj. śląskiego w latach 2010/11, 2011/2012, 2012/2013,

  2013/2014 oraz Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów

Nauczyciel matematyki serdecznie zaprasza wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie na zajęcia przygotowujące do Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, które odbywają się w poniedziałki i środy.