Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

Nasza szkoła została bardzo wysoko oceniona przez Wizytatorów Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu podczas Problemowej Ewaluacji Zewnętrznej w zakresie trzech wymagań: 
1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
3. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych
badań zewnętrznych i wewnętrznych. 
 
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem zamieszczonym na stronie internetowej